Η Εταιρεία
Υπηρεσίες
  Περιπολία   
Σύλληψη κλεφτών
Links
Επικοινωνία
Υπηρεσίες
 • Ασφάλεια Ξενοδοχείων
 • Ασφάλεια εργοταξιακών - εργοστασιακών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια αθλητικών εγκαταστάσεων
 • Ασφάλεια HOT SPOT
 • Ασφάλεια αγωγών καυσίμου - φυσικού αερίου
 • Ασφάλεια υγειονομικών μονάδων
 • Ασφάλεια αεροδρομίων
 • Προστασία - Πυρασφάλεια
 • Φρούρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Φρούρηση αθλητικών εγκαταστάσων και αγώνων
 • Φρούρηση γραφείων, καταστημάτων, οικιών
 • Φρούρηση σχολείων
 • Φρούρηση αεροδρομίων και εκθέσεων
 • Φρούρηση χρημάτων και τιμαλφών
 • Φρούρηση ατόμων
 • Προστασία και συνοδεία υψηλών προσώπων (με ειδικό σύστημα)
 • Ασφάλεια πολυκαταστημάτων (μυστικοί)
 • Επαγγελματική & βιομηχανική ασφάλεια
 • Προστασία ιδιωτικών συμφερόντων
        

      Copyright 2003 - GROUP24 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ INTERNATIONAL SECURITY SECURITEC
Designed by iWorx